Licentieovereenkomst

LICENTIEOVEREENKOMST-AANVRAAG als een DIENST.
DE LICENTIEOVEREENKOMST (“OVEREENKOMST”) IS EEN JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN DE LICENTIENEMER EN BRIGHTANALYTICS OP GROND WAARVAN DE LICENTIENEMER DE APPLICATIE MAG INSTALLEREN EN GEBRUIKEN. DE LICENTIEHOUDER IS IEDERE NATUURLIJKE OF RECHTSPERSOON DIE ONZE APPLICATIE OP RECHTMATIGE WIJZE IN BEZIT HEEFT. DEZE OVEREENKOMST TREEDT IN WERKING ZODRA DE LICENTIENEMER IN HET BEZIT IS VAN ONZE APPLICATIE, HETZIJ DOOR DOWNLOADEN, HETZIJ DOOR EEN ANDERE VERKRIJGING. LEES AANDACHTIG DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN EN ALLE BEGELEIDENDE INFORMATIE VOORDAT U ONZE APPLICATIE AANSCHAFT. DEZE DOCUMENTEN BEVATTEN DE WETTELIJK BINDENDE VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP UW RECHT OM DE APPLICATIE TE GEBRUIKEN. DE LICENTIENEMER IS NIET GERECHTIGD GEBRUIK TE MAKEN VAN DE APPLICATIE EN IS VERPLICHT DEZE UIT ZIJN BEZIT TE VERWIJDEREN INDIEN DE LICENTIENEMER NIET INSTEMT MET DEZE VOORWAARDEN.

DE APPLICATIE BEVAT OPEN SOURCE SOFTWARE “MYSQL”, “PHP”, “JAVASCRIPT” EN “JQUERY PLUGINS”, ZOALS GEDISTRIBUEERD ONDER DE MIT LICENTIE. DE LICENTIEHOUDER BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT DE OPEN SOURCE-TOEPASSING ONDERWORPEN BLIJFT AAN DE VOORWAARDEN WAARONDER ZIJ WORDT VERSTREKT. DE OPEN SOURCE APPLICATIE WORDT GELEVERD “ZOALS HET IS” EN ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK. BRIGHTANALYTICS WIJST UITDRUKKELIJK ALLE ANDERE GARANTIES VAN DE HAND, ZOALS UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE OF WETTELIJKE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE OPEN SOURCE APPLICATIE.

ALS U VRAGEN OF OPMERKINGEN HEBT OVER ONZE VOORWAARDEN, KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN VIA HELLO@BRIGHTANALYTICS.EU.

1 ALGEMENE BEPALINGEN.

1. In deze overeenkomst dienen de volgende termen als volgt te worden verstaan:

“Applicatie”: De bedrijfseigen computersoftware Applicatie van BRIGHTANALYTICS die aan Licentienemer ter beschikking wordt gesteld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

“BRIGHTANALYTICS”: Een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Bruggesteenweg 311A /2.2, 8830 Hooglede en ingeschreven onder het ondernemingsnummer BTW-BE 0555.899.773.

“Licentiehouder”: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de Applicatie koopt of voornemens is te kopen onder de voorwaarden van deze Overeenkomst (hierna ook aangeduid als “u” of “uw”).

“Eindgebruiker”: Iedere natuurlijke persoon die de Applicatie gebruikt namens de Licentienemer, en in overeenstemming met de rechten zoals verleend aan de Licentienemer. (hierna ook “u” of “uw” genoemd, waarmee dus naargelang de context de Licentiehouder of de Eindgebruiker kan worden bedoeld).

2. BRIGHTANALYTICS behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst van tijd tot tijd, naar eigen goeddunken, eenzijdig te herzien of bij te werken. Elke herziening wordt van kracht zodra de bijgewerkte voorwaarden op de website zijn geplaatst. De Eindgebruiker begrijpt en stemt ermee in dat een voortgezet gebruik van de Applicatie na publicatie van wijzigingen in de Overeenkomst betekent dat hij deze wijzigingen aanvaardt. Het is uw verantwoordelijkheid om de Overeenkomst regelmatig op wijzigingen te controleren.

3. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het bezit en gebruik van de Applicatie, en vervangt hierbij alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst. Aanvullingen op of afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover daarover onderlinge overeenstemming is bereikt en dit schriftelijk is vastgelegd.

4. Indien een bepaling van deze Overeenkomst om welke reden dan ook onwettig, ongeldig of anderszins onafdwingbaar wordt geacht, zal deze bepaling geacht worden te zijn afgescheiden van de Overeenkomst en zal zij geen invloed hebben op de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst. Elke onwettige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal worden gewijzigd om zo dicht mogelijk de gemeenschappelijke bedoelingen van de partijen, zoals uitgedrukt in de oorspronkelijke bepaling, te bereiken, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. BRIGHTANALYTICS behoudt zich het recht voor om als eerste initiatief de ongeldige of niet toepasbare clausules eenzijdig te wijzigen.

2 LICENTIE EN DIENSTEN.

1. De in licentie gegeven Applicatie BrightAnalytics is cloud-based software Applicatie (“Applicatie”) voor operationele en financiële management rapportering. De Applicatie bestaat uit verschillende functionaliteiten, waaronder mogelijk op maat gemaakte functionaliteiten, zoals bij aankoop met de Licentienemer overeengekomen. BRIGHTANALYTICS kan bijkomende voorwaarden en instructies opleggen voor het gebruik van bepaalde functionaliteiten.

2. Deze Overeenkomst regelt het recht van de Licentienemer om de Applicatie, de geselecteerde functionaliteiten en onze bijbehorende diensten te gebruiken. De Licentiehouder mag het gebruiksrecht toekennen aan eindgebruikers binnen de interne bedrijfsomgeving, onder de verantwoordelijkheid van de Licentiehouder. De rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst zijn van toepassing op de eindgebruiker. De Licentiehouder is verantwoordelijk voor de handelingen, het gedrag, de werking en alle transacties met betrekking tot de Applicatie van zijn werknemers, functionarissen, directeuren en alle andere personen die zij opzettelijk of onopzettelijk, direct of indirect, toegang tot de Applicatie hebben verschaft. BRIGHTANALYTICS mag een Eindgebruiker weigeren in geval van een dwingende of zwaarwichtige reden.

2.1 Gebruiksrecht.
3. Tegen betaling van de Licentievergoeding en met inachtneming van de voorwaarden van deze Overeenkomst verleent BRIGHTANALYTICS de Licentienemer en bevoegde Eindgebruikers (“Licentienemers”) hierbij een wereldwijd, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Applicatie “BrightAnalytics” en eventuele bijbehorende documentatie die bij de Applicatie wordt geleverd, voor uw eigen doeleinden te gebruiken (“Licentie”). Elk ander gebruik of exploitatie dat in deze Overeenkomst niet uitdrukkelijk aan de Licentiehouder wordt toegestaan, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BRIGHTANALYTICS.

4. Het is de Licentienemer niet toegestaan reverse-engineering toe te passen, te disassembleren of te decompileren, of op enigerlei andere wijze te trachten de broncode of het structurele raamwerk van de Applicatie te onderzoeken en af te leiden, behoudens en uitsluitend in de mate waarin de toepasselijke wetgeving hierin voorziet. De Licentiehouder is niet gerechtigd de Applicatie of documentatie te wijzigen of daarvan afgeleide werken te maken. De Licentienemer is evenmin gerechtigd om enig deel van de Applicatie of de rechten die eraan zijn verleend te verkopen, toe te wijzen, te distribueren, te (onder)licentiëren, te verhuren, te leasen, uit te lenen of op enige andere wijze over te dragen, of om de Applicatie aan een derde bekend te maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BRIGHTANALYTICS.

5. BRIGHTANALYTICS streeft naar een voortdurende toegankelijkheid van de Applicatie naar best vermogen. BRIGHTANALYTICS heeft alle technische, niet-technische en organisatorische maatregelen toegepast die noodzakelijk en redelijk zijn om deze verbintenis te waarborgen. Onderbrekingen en storingen worden altijd, indien mogelijk, op korte termijn hersteld. Deze verbintenissen moeten worden opgevat als een middelenverbintenis. De Licentienemer kan een beroep doen op de ondersteuning van BRIGHTANALYTICS indien hij geconfronteerd wordt met vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid.

6. BRIGHTANALYTICS heeft alle technische, niet-technische en organisatorische maatregelen toegepast die noodzakelijk en redelijk zijn om de goede werking en het veilige karakter van onze Applicatie te verzekeren. Er zijn zowel preventieve als corrigerende maatregelen gepland. BRIGHTANALYTICS zal de licentienemer onmiddellijk op de hoogte brengen van mogelijke risico’s en de daaruit voortvloeiende vereiste maatregelen, voor zover dit mogelijk en noodzakelijk is. Omdat onze online diensten afhankelijk zijn van diverse externe factoren, zoals het internet en derden, is het voor BRIGHTANALYTICS niet mogelijk absolute garanties te geven voor de goede werking en veiligheid. Bovengenoemde verbintenissen moeten worden opgevat als een middelenverbintenis. De Licentienemer erkent en aanvaardt dat onze Applicatie nooit geheel vrij van onvolkomenheden kan zijn en dat niet alle gebreken kunnen worden hersteld.

2.2 Data Hosting en toezicht.
7. BRIGHTANALYTICS stelt de Licentienemer de nodige virtuele ruimte ter beschikking voor de opslag van gegevens, informatie en andere bestanden (“content”). De Eindgebruiker kan erop vertrouwen dat BRIGHTANALYTICS alle redelijke stappen heeft ondernomen om de toegevoegde inhoud te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging of toevallig verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking en toegang. BRIGHTANALYTICS zorgt bovendien voor een regelmatige back-up van de inhoud die op onze Applicatie is opgeslagen. Een regelmatige back-up moet worden opgevat als ten minste één back-up per dag. BRIGHTANALYTICS is vrij om de frequentie van deze back-up te bepalen.

8. BRIGHTANALYTICS kan van de Licentienemer eisen dat hij diensten van derden gebruikt om het efficiënt gebruik van de toepassing te optimaliseren. BRIGHTANALYTICS is slechts een tussenpartij en is derhalve niet verantwoordelijk voor de goede werking van de (software)producten, diensten en eventuele andere handelingen van deze aanbevolen derden-leveranciers.

9. BRIGHTANALYTICS voert een actieve monitoring uit op het gebruik van de applicatie, met als doel de gebruikerscontrole te behouden, de performantie te analyseren en de efficiëntie van de software te verbeteren.

2.3 Onderhoud en updates.
10. BRIGHTANALYTICS streeft ernaar een Applicatie van hoge kwaliteit te leveren door regelmatig onderhoudsactiviteiten en updates van de Applicatie uit te voeren. Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een tijdsbestek dat wordt gekenmerkt door een algemene verminderde activiteit, tenzij de omstandigheden anders rechtvaardigen. Het tijdsbestek waarin deze operaties worden uitgevoerd kan nooit meetellen bij de berekening van een gebrekkige toegankelijkheid en werking.

11. Onderhoudswerkzaamheden, wijzigingen en verbeteringen aan de Applicatie kunnen een tijdelijke invloed hebben op de toegankelijkheid en de goede werking van de Applicatie. BRIGHTANALYTICS zal de Licentienemer ten minste 24 uur op voorhand inlichten over dergelijke acties, voor zover dit mogelijk of nuttig is. Het tijdsbestek waarin deze operaties worden uitgevoerd kan nooit meetellen bij de berekening van een gebrekkige toegankelijkheid en werking.

2.4 Support.
12. BRIGHTANALYTICS biedt ondersteuning aan de Licentiehouder met betrekking tot toepassingsstoornissen en incidenten. Een disfunctie is elke situatie die de goede werking en toegankelijkheid van de Applicatie verhindert. Een incident is een tijdelijke disfunctie waarvan de gevolgen niet meer bestaan op het ogenblik van de kennisgeving. Wij onderscheiden twee soorten disfuncties:

Een disfunctie als gevolg van een gebrek aan technische of softwarekennis.
Een disfunctie veroorzaakt door een technisch of softwarefout.
13. BRIGHTANALYTICS verwacht van de klant dat hij elke disfunctie en elk incident zonder onnodige vertraging meldt via e-mail: support@brightanalytics.eu. BRIGHTANALYTICS zal alleen de gemelde disfuncties corrigeren. De vergunninghouder moet een duidelijke beschrijving geven van de disfunctie en van de omstandigheden waaronder de disfunctie optreedt, bij voorkeur met een print-screen.

14. De ondersteuning wordt verleend door werknemers van BRIGHTANALYTICS of door een aangewezen derde partij. Ondersteuning wordt alleen verleend tijdens de kantooruren, d.w.z. van maandag tot vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur. Er wordt geen steun verleend tijdens openbare en vooraf aangekondigde vakantieperiodes.

15. Onze support zal elke nieuw gemelde disfunctie binnen een redelijke termijn en niet later dan 48 werkuren na aanvaarding door onze helpdesk behandelen.

16. Ondersteuning wordt alleen verleend door middel van communicatie op afstand, zoals telefoon, e-mail of “bijstand op afstand”. De Eindgebruiker zal alle noodzakelijke en redelijke medewerking verlenen om een snelle oplossing beschikbaar te maken. Dit omvat de overdracht van alle nodige informatie, zoals wachtwoorden en de activering van “bijstand op afstand”. De steun heeft geen betrekking op interventies ter plaatse.

17. Een onmiddellijke en permanente oplossing voor een disfunctie is niet altijd mogelijk. De vergunninghouder begrijpt en aanvaardt dat een oplossing niet altijd gelijkstaat met een herstel van de oorspronkelijke toestand. Een tekort geeft geen aanleiding tot een geldelijke terugbetaling.

3 VERPLICHTINGEN VAN DE EINDGEBRUIKER.

3.1 Registratie.
1. Iedere Eindgebruiker dient zijn gebruikersaccount te registreren om toegang te krijgen tot de Applicatie. De Eindgebruiker is verplicht om juiste, actuele en volledige informatie te verstrekken, zoals gevraagd tijdens de registratie. Deze informatieverplichting geldt zowel bij het aanmaken van de rekening als voor het toekomstig gebruik. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Eindgebruiker om verouderde informatie te corrigeren of te verwijderen.

2. Elke gebruikers-account is strikt individueel, persoonlijk en dus uniek. Een gebruikersaccount kan niet worden overgedragen aan een derde partij zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BRIGHTANALYTICS. De Eindgebruiker dient bijgevolg de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersaccount en inloggegevens te waarborgen. De Eindgebruiker blijft in ieder geval exclusief verantwoordelijk voor alle handelingen die via zijn gebruikersaccount worden verricht. Elke (vermoede) inbreuk op de vertrouwelijkheid moet aan BRIGHTANALYTICS worden gemeld, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen.

3. BRIGHTANALYTICS voert geen actieve en voorafgaande controle uit op de aangemaakte user-accounts. BRIGHTANALYTICS behoudt zich echter het recht voor om gepaste maatregelen te nemen in gevallen waar dit nodig is. Zie artikel 5 “Duur en beëindiging” voor meer informatie over de mogelijke gevolgen.

4. Elke Eindgebruiker aanvaardt de algemene voorwaarden van onze Applicatie bij registratie, zoals meegedeeld door BRIGHTANALYTICS. De Licentienemer is verplicht de Eindgebruiker te informeren over alle relevante bepalingen binnen de licentieovereenkomst tussen BRIGHTANALYTICS en Licentienemer, met inbegrip van de reikwijdte daarvan en de vereiste naleving. BRIGHTANALYTICS kan acties ondernemen ten aanzien van zowel de Licentiehouder als de Eindgebruiker wegens een gebrek aan naleving.

3.2 Eisen met betrekking tot toepassing, hardware en kennis.
5. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Eindgebruiker om alle noodzakelijke maatregelen te nemen die het recht op gebruik van de Applicatie mogelijk maken. De Applicatie is pas volledig functioneel en effectief indien de Eindgebruiker de benodigde en vooraf gespecificeerde hardware, (browser) Applicatie en telecommunicatievoorzieningen ter beschikking stelt. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de Eindgebruiker om ervoor te zorgen dat de gebruikte apparatuur en toepassing voldoen aan de systeemvereisten zoals duidelijk meegedeeld door BRIGHTANALYTICS. De Eindgebruiker blijft verantwoordelijk voor een adequate beveiliging van zijn hardware, (browser)Applicatie en telecommunicatiefaciliteiten tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden. BRIGHTANALYTICS aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

6. De Eindgebruiker is verantwoordelijk om bij voorafgaand gebruik rekening te houden met alle informatie over de werking van onze Applicatie. BRIGHTANALYTICS kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebrek aan toegankelijkheid te wijten aan onbehoorlijk gedrag aan de kant van de Eindgebruiker.

3.3 Beperkingen op het gebruik van de Applicatie.
7. Het is de Eindgebruiker enkel toegestaan om de Applicatie uitsluitend te gebruiken voor de oorspronkelijk beoogde doeleinden, zoals door BRIGHTANALYTICS beschreven in de aanvullende documentatie. De Eindgebruiker heeft geen recht om de Applicatie te gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in deze Overeenkomst en de bijbehorende informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de Licentiehouder ervoor te zorgen dat de Applicatie geschikt is voor het beoogde gebruik.

8. Het is de Eindgebruiker niet toegestaan de Applicatie te gebruiken voor handelingen en gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de goede zeden of de openbare orde, de rechten van derden en de bepalingen van deze Overeenkomst. Deze omvatten onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen:

De Applicatie te gebruiken in het kader van criminele of frauduleuze activiteiten;
De Applicatie te gebruiken voor ongeoorloofde webscraping, spamming (het verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het plaatsen van berichten met soortgelijke inhoud in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet);
De Applicatie te gebruiken voor ongeoorloofde of ongewenste inbreuken op computersystemen, met inbegrip van hacking en soortgelijke ongeoorloofde acties.
De Applicatie gebruiken in het kader van een inbreuk op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
De Applicatie te gebruiken voor de verspreiding van illegale en/of criminele informatie, waaronder racistische uitingen, kinderpornografie, crimineel verkeer en belediging;
9. Onze Applicatie biedt Eindgebruikers de mogelijkheid om content te uploaden. BRIGHTANALYTICS verwacht dat deze mogelijkheid alleen op een nuttige en gepaste manier zal worden gebruikt. Het is in ieder geval niet toegestaan de volgende inhoud te uploaden naar de Applicatie:

Elke soort inhoud die als ongepast of onwettig kan worden beschouwd vanwege zijn illegale, onwettige, schadelijke, beledigende, misleidende, bedreigende, obscene, pornografische, beledigende of racistische aard en/of meer in het algemeen omdat hij in strijd is met de openbare zedelijkheid of de openbare orde. Deze inhoud hoeft niet noodzakelijk in strijd te zijn met het toepasselijke recht of de rechten van derden om als ongepast te worden beschouwd.
Inhoud die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten en portretrechten van andere gebruikers en/of derden.
Inhoud die het gevolg is van, verwijst naar en/of aanzet tot het plegen van een strafbaar feit dat strafrechtelijk is gesanctioneerd.
Inhoud die schade kan toebrengen of veroorzaakt aan andere gebruikers. De verspreiding van schadelijke toepassingen zoals computervirussen, malware, wormen, trojaanse paarden en cancelbots valt hieronder.
Verspreiding van ongevraagde en/of enige vorm van commerciële berichten via de website, met inbegrip van junkmail, spam en kettingbrieven.
10. BRIGHTANALYTICS behoudt zich het recht voor om alle redelijke en gepaste maatregelen te nemen indien de Eindgebruiker in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of met gekende verplichtingen, de toepasselijke wetgeving, de rechten van derden of algemeen aanvaarde internetgedragsregels. BRIGHTANALYTICS behoudt een ruime keuzevrijheid over het nemen van bestraffende en corrigerende maatregelen en de omvang van die maatregel, zoals een tijdelijke of permanente beperking van de toegang tot bepaalde functionaliteiten. Maatregelen kunnen worden genomen zonder voorafgaande waarschuwing en/of kennisgeving.

3.4 Overmatig gebruik.
11. De Eindgebruiker dient zich te onthouden van gebruik dat significant hoger is dan het gebruik van een gemiddelde Eindgebruiker van onze Applicatie en aanvullende diensten, het zogenaamde excessieve gebruik. Dit gezien het risico van schadelijke netwerk- of systeemoverbelasting van onze Applicatie en diensten. BRIGHTANALYTICS zal in geval van excessief gebruik de Eindgebruiker informeren over zijn gedrag en zich ertoe verbinden de nodige stappen te ondernemen om het gebruik ervan te verminderen. De partijen moeten op schriftelijk verzoek van BRIGHTANALYTICS tot bemiddeling overgaan om een oplossing te vinden, indien de overbelasting van structurele aard is. BRIGHTANALYTICS behoudt zich het recht voor om haar verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden op te schorten zodat het kwaliteitsgebruik van andere Licentiehouders wordt gewaarborgd.

4 LICENTIEVERGOEDING EN BETALING

4.1 De licentievergoeding
1. De Licentievergoedingen voor de Application as a Service die de Licentienemer op grond van deze overeenkomst afneemt, worden vermeld in de Koopovereenkomst en/of zoals aangegeven op onze website. Op verzoek van de licentiehouder worden aanvullende diensten verleend. Alle tarieven zijn exclusief BTW en/of andere belastingen en heffingen. Alle vergoedingen zijn uitgedrukt in euro en moeten ook in euro worden betaald.

2. BRIGHTANALYTICS mag op elk moment de toepasselijke tarieven en vergoedingen aanpassen. De Licentiehouder zal ten minste 30 dagen voor de herziening op de hoogte worden gebracht van eventuele prijswijzigingen. De herziening is alleen mogelijk in het kader van een dienstverleningsovereenkomst met een vaste looptijd waarvan ten minste twaalf (12) maanden zijn verstreken sinds de aanvang of sinds de laatste herziening. De Licentienemer wordt geacht met de aanpassing in te stemmen, tenzij de Licentienemer de overeenkomst door middel van een aangetekende brief opzegt uiterlijk dertig (30) dagen na de inwerkingtreding van de nieuwe tarieven. Een herziening op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen wordt niet beschouwd als een prijsaanpassing in de zin van deze clausule.

3. De toepasselijke taksen en tarieven worden jaarlijks automatisch geïndexeerd op basis van het indexcijfer van Agoria, overeenkomstig artikel 57 van de wet van 30 maart 1976. De berekening geschiedt volgens de formule:

Wordt begrepen als:

P new” = De nieuwe aangepaste geldende prijzen of tarieven;
P oud” = De prijzen of tarieven die gelden op het ogenblik van de ondertekening van de overeenkomst;
“Agoria nieuw” = De referentieloonkosten op het tijdstip van Pnew.
“Agoria oud” = de referentieloonkosten ten tijde van Pold.
Referentieloonkost: Zoals gepubliceerd door Agoria, sector Gent (categorie +10 werknemers)
4.2 De Betaling.
4. Al onze facturen zijn betaalbaar op rekeningnummer FINTRO: BE16 1430 9027 5274, tenzij anders vermeld op de factuur. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag wordt een interest aangerekend van 1% per jaar in combinatie met een schadevergoeding die wordt vastgesteld op 10% van het gefactureerde bedrag, met een absoluut minimum van €125. Deze vergoedingen zullen automatisch en zonder voorafgaande aangetekende brief verschuldigd zijn. BRIGHTANALYTICS behoudt zich het recht voor om vergoeding te vorderen van andere schade die het gevolg is van deze gebrekkige betaling.

5. De Licentienemer dient zijn klachten betreffende facturen schriftelijk en binnen de tien dagen na ontvangst van de factuur aan BRIGHTANALYTICS kenbaar te maken. In de schriftelijke kennisgeving moeten de factuurdatum, het factuurnummer en een gedetailleerde beschrijving van de klacht worden vermeld.

6. Een tekortkoming in de betaling wordt beschouwd als een zwaarwegende tekortkoming in de nakoming van een of meer wezenlijke verplichtingen van deze overeenkomst, zoals besproken in artikel 5.2 van deze overeenkomst.

5 DUUR EN BEËINDIGING.

1. Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening door beide partijen. De door deze overeenkomst verleende licentie is geldig voor een bepaalde, door de Licentienemer aangegeven periode, die aanvangt op het moment van activering van de Applicatie. Elke partij heeft het recht de overeenkomst op te zeggen tegen het einde van elke periode. De partij die de overeenkomst wenst te beëindigen, moet de andere partij daarvan ten minste één maand vóór het verstrijken van de overeenkomst in kennis stellen door middel van een aangetekende brief. De overeenkomst zal automatisch worden verlengd met een nieuwe periode gelijk aan de oorspronkelijke periode, aan het einde van elke licentie-periode bij gebreke van een behoorlijke opzegging.

2. Iedere partij kan te allen tijde, tijdelijk of met onmiddellijke ingang, de uitvoering van deze Overeenkomst opschorten of beëindigen indien die partij wordt geconfronteerd met een zwaarwegende tekortkoming in één of meer wezenlijke verplichtingen van deze Overeenkomst die aan de andere partij is toe te rekenen. Een voorafgaande kennisgeving per aangetekende brief, waarbij de andere partij een redelijke termijn wordt gegeven om aan haar verplichtingen te voldoen, is vereist, indien een dergelijke termijn nog nuttig is. De beëindiging doet geen afbreuk aan de andere rechten van de partij die de overeenkomst beëindigt, met inbegrip van het recht om vergoeding te vorderen van de schade die is geleden ten gevolge van de niet-nakoming van de verplichtingen.

3. Elk der partijen heeft het recht de licentieovereenkomst onmiddellijk eenzijdig en zonder verdere aanmaning te beëindigen indien één der partijen gedurende een periode van twee maanden of langer niet langer voldoet aan de vereisten van de licentieovereenkomst ten gevolge van een situatie van faillissement of schuldsanering. De appelerende partij moet de in gebreke blijvende partij bij aangetekende brief van zijn gebruik in kennis stellen. Beide partijen blijven verplicht al hun verplichtingen na te komen tot de ontvangst van de brief.

4. De beëindiging van de overeenkomst houdt in dat de Eindgebruiker geen toegang meer heeft tot de Applicatie en zijn content. De deactivering van een gebruikersaccount houdt niet automatisch in dat het account en de desbetreffende inhoud onmiddellijk en onherroepelijk worden verwijderd. BRIGHTANALYTICS verbindt er zich toe deze inhoud niet te verwijderen gedurende minstens vijftien (15) kalenderdagen na de deactivering.

5. De Licentienemer heeft geen recht op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag voor de resterende maanden van de looptijd van de oorspronkelijke overeenkomst indien deze Licentieovereenkomst, om welke reden dan ook, vóór de vervaldatum zou aflopen.

6 INTELLECTUELE EIGENDOM.

1. BRIGHTANALYTICS en/of zijn licentiegevers en leveranciers behouden alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Applicatie en alle bijbehorende ontwikkelingen. Deze intellectuele eigendomsrechten verwijzen naar de auteursrechten, Applicatie- en databankbeschermingsrechten zoals gedefinieerd onder de Belgische Auteurswet van 30 juni 1994, de Belgische Wet Bescherming Applicatie van 30 juni 1994 en de Belgische Wet Bescherming Databank van 31 augustus 1998 met betrekking tot de Applicatie en alle voorbereidend werk en andere materialen gebruikt bij de ontwikkeling en levering van de Applicatie.

2. Er is absoluut geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten uit hoofde van deze overeenkomst. De Licentienemer dient zich te allen tijde bewust te zijn van deze intellectuele eigendomsrechten en dient zich derhalve te onthouden van inbreuken aangezien deze tot zijn aansprakelijkheid kunnen leiden. Het is de Licentienemer niet toegestaan om verwijzingen die wijzen op de intellectuele eigendomsrechten van BRIGHTANALYTICS te verwijderen, te wijzigen of te verdoezelen.

3. Door het uploaden van content op onze Applicatie verleent de Eindgebruiker aan BRIGHTANALYTICS een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije en wereldwijde licentie om deze content te gebruiken, te reproduceren, te verwerken en door te geven aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Applicatie. Deze licentie is niet beperkt in de tijd. Deze licentie geldt voor alle betrokken soorten intellectuele eigendomsrechten. De licentie is nodig om de goede technische en functionele werking van ons platform te garanderen, en het gebruik van die licentie is beperkt tot dat doel.

7 AANSPRAKELIJKHEID.

1. BRIGHTANALYTICS is enkel aansprakelijk voor elke hem toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of niet-contractuele inbreuk, met inbegrip van elke garantieverplichting, veroorzaakt bij de uitvoering van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade die het gevolg is van de inbreuk. De aansprakelijkheid van BRIGHTANALYTICS kan nooit groter zijn dan het totale bedrag van de licentiekosten die effectief gefactureerd zijn onder deze Overeenkomst gedurende drie (3) maanden voorafgaand aan de inbreuk, en is in ieder geval beperkt tot een absoluut maximum van € 1000.

2. BRIGHTANALYTICS is niet aansprakelijk voor schade in verband met, of voortvloeiend uit:

Fouten te wijten aan nalatigheid, gebrek aan kennis, oneigenlijk gebruik of het niet opvolgen van de instructies van BRIGHTANALYTICS door de Eindgebruiker;
Elke inbreuk op de verplichtingen van de Licentiehouder of Eindgebruiker onder deze Licentie;
De aanwezigheid van virussen op het systeem of via het Internet of geleverde gedownloade gegevens of Applicatie.
3. BRIGHTANALYTICS is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade. Onder indirecte schade moet worden verstaan elke vorm van gevolgschade, zoals gederfde winst, financieel of commercieel verlies, gestegen algemene kosten, gestegen personeelskosten, schade door verlies van cliënteel en dergelijke schade. Deze lijst is niet uitputtend. BRIGHTANALYTICS is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van vernietiging en/of verlies van gegevens en/of documenten. Bovengenoemde beperkingen zijn niet geldig in geval van fraude of opzettelijk wangedrag.

4. Eventuele aansprakelijkheidsclaims dienen binnen twee (2) weken na het ontstaan van de schade aan BRIGHTANALYTICS te worden gemeld. Bij gebreke van kennisgeving blijft de vordering zonder gevolg.

5. Beide partijen vrijwaren elkaar voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke niet aan de andere partij toerekenbaar is. Deze instandhoudingsplicht omvat de plicht om informatie te verstrekken en alle nodige maatregelen te treffen om claims te weerleggen, maar ook om alle schade te vergoeden die het gevolg is van de claim.

6. De Eindgebruiker zal BRIGHTANALYTICS vrijwaren en schadeloos stellen voor alle kosten, uitgaven, verliezen en vorderingen die tegen BRIGHTANALYTICS worden ingesteld als gevolg van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij die voortvloeit uit het ongeoorloofde gebruik door de Eindgebruiker van de Applicatie in het kader van deze Overeenkomst.

8 OVERMACHT.

1. BRIGHTANALYTICS is niet gehouden tot het nakomen van haar verplichtingen in geval van overmacht. Overmacht betreft iedere situatie waarin de uitvoering van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door een situatie die tevoren niet te voorzien of, indien voorzienbaar, onoverkomelijk was. In dat geval worden alle verplichtingen van BRIGHTANALYTICS die uit deze overeenkomst voortvloeien, geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. BRIGHTANALYTICS is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van overmacht.

2. Elke partij heeft het recht om deze Overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder verdere aanmaning te beëindigen door middel van een aangetekende brief, indien de overmacht van blijvende aard is of langer dan negentig (90) dagen aanhoudt.

9 PRIVACY.

1. BRIGHTANALYTICS verzamelt persoonsgegevens bij de uitvoering van deze Overeenkomst. De Licentienemer verleent hierbij uitdrukkelijk zijn toestemming voor de verwerking van de persoonlijke informatie die wordt verzameld tijdens de aankoop en/of activering van de Applicatie. BRIGHTANALYTICS zal deze persoonsgegevens enkel verwerken voor de levering van de Applicatie en bijkomende diensten. BRIGHTANALYTICS heeft het recht om deze informatie te gebruiken voor intern gebruik, met inbegrip van de verspreiding van eigen commerciële en niet-commerciële communicatie. Er wordt geen persoonlijke informatie doorgegeven aan derden, behalve in de gevallen toegestaan door de wet of als BRIGHTANALYTICS verplicht is door een gerechtelijk bevel. Elke handeling met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke wettelijke voorschriften (Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hierna de “Privacywet” genoemd).

2. De Licentienemer komt in aanmerking als verantwoordelijke in de zin van de Privacywet omdat hij (indirect) persoonsgegevens verwerkt door middel van de Applicatie. De Licentiehouder bepaalt welke gegevens via de Applicatie zullen worden verwerkt, en deze gegevens kunnen persoonsgegevens van derden omvatten. De Licentiehouder is bijgevolg verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de verwerking van deze persoonsgegevens. BRIGHTANALYTICS is een loutere gegevensverwerker met betrekking tot de verwerkingen zoals beschreven in deze clausule.

3. De Licentiehouder heeft een wettelijk recht op toegang tot of correctie van persoonlijke informatie, in overeenstemming met de Privacy Act. Bovendien heeft de Licentienemer het recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. In beide gevallen dient de Licentienemer zijn recht uit te oefenen door middel van een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan BRIGHTANALYTICS, vergezeld van een identiteitsbewijs (kopie identiteitskaart). BRIGHTANALYTICS verbindt zich ertoe binnen vijf (5) werkdagen na uw verzoek te handelen.

10 DIVERSE BEPALINGEN.

1. Het niet opeisen van een recht door een van de partijen op grond van deze overeenkomst ondanks het in aanmerking komen, houdt geen afstand van recht in.

2. Op deze Overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen voortvloeiend uit deze Overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar BRIGHTANALYTICS is gevestigd. De partijen verbinden zich ertoe geschillen zoveel mogelijk in onderlinge overeenstemming op te lossen.

3. BRIGHTANALYTICS kan op elk ogenblik de rechten en verplichtingen van deze Overeenkomst overdragen aan een derde partij. Deze derde zal als enige en volledig verantwoordelijk zijn voor de verdere uitvoering van de Overeenkomst. Dit kan gebeuren zonder toestemming van de Licentienemer en de Eindgebruikers, en zonder aanleiding te geven tot enige vergoeding.